Zásady ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dokument, který právě čtete obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.
Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se
snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje
zpracováváme.


Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).


V tomto memorandu se vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a
odpovědí, které bychom vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

1. Kdo je správcem osobních údajů?
2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
4. Jak byly osobní údaje získány?
5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
8. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
9. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni
poskytnout.


V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat na
e-mailové adrese gdpr@klokocka.cz. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese
Borského 876/8, 152 00 Praha 5.

1. Kdo je správcem osobních údajů?


Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účel zpracování a rozhoduje o tom, jakým způsobem
budou osobní údaje zpracovány.


Správcem osobních údajů je společnost Autosalon Klokočka Epsilon s.r.o., se sídlem Borského 876/8, Hlubočepy,
152 00 Praha 5, identifikační číslo 141 53 882, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
Verze 1801 v Praze, spisová značka C 361213. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@klokocka.cz.

2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?


Správce zpracovává osobní údaje k:


a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi, nebo pro provedení
opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné
povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);


b) marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní
sdělení ohledně nich vašim potřebám (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;


c) ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je např. neustále zlepšování
našich produktů a služeb, dostání očekávané kvalitě našich produktů a služeb, předcházení případným
sporům, vyrovnání s dodavateli za poskytnuté produkty a služby (zejména záruční a pozáruční opravy);


Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Zpracování osobních údajů pro další,
např. marketingové účely, je podmíněno vaším souhlasem. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování
osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout
svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?


Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou
zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností
správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního
prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.


V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly
zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o vašich
právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 9 tohoto informačního memoranda.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z
uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí,
například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dále
správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních
údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama
umístil/a.

5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?


K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění
personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce
následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje – např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a/nebo
identifikační číslo;
b) kontaktní údaje – např. telefonní číslo a e-mailová adresa;
c) informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se např. o údaje o tom, jaké produkty jste u
správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;
d) informace ze vzájemné komunikace (komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat)
– např. informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných
fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
f) geolokalizační informace (lokalizační údaje) – např. informace z internetového prohlížeče nebo
mobilních aplikací, které využíváte;
g) technické údaje o produktu - např. VIN kód zakoupeného automobilu;
h) historie obchodování;
i) obchodní profil;
j) síťové identifikátory;
k) informace důležité pro zkoumání vymahatelnosti pohledávek

6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?


Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro
splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování
probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.


Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou
zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí
správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?


Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům,
orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.


Osobní údaje dále mohou být sdíleny v rámci skupiny firem Klokočka, předány agentuře zajišťující průzkum
spokojenosti, marketingové agentuře, výrobci produktu, dodavateli, pojišťovně.

8. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?


Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné
např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím
po roce vzniku uchovávané skutečnosti.


Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po
dobu 10 let od konce smluvního vztahu se správcem.


Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od jejich získání.
Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich
zneužití.

9. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?


Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou
garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jak můžete svá práva uplatnit?
Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@klokocka. Svá práva můžete uplatnit rovněž
formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Borského 876/8, 152 00 Praha 5.


Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost
zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat
přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V
případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje
právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.


Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do
jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit
o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.


Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní
údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích
správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích
dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o
výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních
údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.


Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám
ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však
nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano,
máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo
kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce
opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu
pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k
automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů  
do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu
Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze
považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte
právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové
případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní
údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit.
Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či
oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


Právo na omezení zpracování
Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce
např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní
údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše
žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.


Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou
vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou
správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely
přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického
významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.


Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.


Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a
to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky
https://www.uoou.cz/.

Právo odvolat souhlas
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním
formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové
komunikaci.

10. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, a nejsou využívány k profilaci nebo automatickému
rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce.